ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 10ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

     Αυτό επιτυγχάνεται με:

  Την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε), που όπως αναφερόταν στο Π.Δ. 112/2012 “Καθορισμός κατασκευής, επισκευής υδραυλικών Εγκαταστάσεων”, και τροποποιήθηκε με τον ν. 4712/2020.

     Άρθρο 34

     «Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών – Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

  •   Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής :

      «Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για την σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας».

Η εγγύηση ισχύει με την επίδοση της Υ.Δ.Κ.Ε.  στον καταναλωτή σφραγισμένη από τον εκάστοτε Σύνδεσμο που ανήκει το ακίνητο. Καλύπτει τον καταναλωτή στο κομμάτι των υλικών, ότι είναι πιστοποιημένα, και στο κομμάτι της κατασκευής, ότι έγινε με βάση τις τεχνικές οδηγίες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.. Το πρώτο μέρος της εγγύησης που αφορά τα υλικά, αφορά τον παραγωγό των υλικών (για αυτό πρέπει να είναι πιστοποιημένα τα υλικά). Το δεύτερο μέρος της εγγύησης αναφορικά με την εγκατάσταση – κατασκευή του έργου, αφορά τον εγκαταστάτη – κατασκευαστή του έργου.

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας, είναι πιστοποιημένοι αδειούχοι υδραυλικοί και παρέχουν Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης σε κάθε εργασία τους. Ο Σύνδεσμος ήταν και θα είναι κοντά στον Αδειούχο Υδραυλικό και στον πολίτη, για να δώσει λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει!!!

     ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Π.Δ. Υδραυλικών.

     ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25129/Φ.6.10/1410 «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματική άδεια υδραυλικού».

     (Οι απαντήσεις των ερωτήσεων διατίθενται από τα γραφεία του Συνδέσμου)

     ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Φυσικού αερίου.

     ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ : 420 / 1987

     Το Προεδρικό Διάταγμα 420/87 επιβάλλει σε κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται στα όρια συγκεκριμένων δήμων και κοινοτήτων της Αττικής* να υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική χρήση του αερίου για θέρμανση χώρων, θέρμανση νερού χρήσης, παρασκευή φαγητών και επαγγελματική χρήση. Ως εκ τούτου, στις περιοχές που έχει ισχύ το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα απαιτείται, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και μεταξύ των άλλων μελετών, να υπάρχει και μελέτη καύσιμου αερίου που, ανάλογα με τη χρήση της οικοδομής, προβλέπει τη χρήση του φυσικού αερίου για τα παραπάνω.

(* Το Π.Δ 420 / 87 περιέχει τη λίστα με τις περιοχές του νομού Αττικής και συμπληρώνεται με το Π.Δ 321/88 που εντάσσει και νέες περιοχές στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας Μαγνησίας και Λαρίσης, ενώ στο νόμο 3175/2003 υπάρχουν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας στις οποίες πλέον εφαρμόζεται ο νόμος.)

     ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ : Π.Δ. 321 1988 (ΦΕΚ 150Α / 88)

     ΝΟΜΟΣ 3175 / 2003 (ΦΕΚ 207Α / 29-08-2003)

    Στο νόμο 3175 / 2003 και στην εγκύκλιο 27 (2004) του ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρεται πως πριν τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας η εταιρεία αερίου θα πρέπει αρχικά να κάνει έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης και, αφού διαπιστώσει πως όλα έχουν κατασκευαστεί όπως προβλέπεται στη θεωρημένη μελέτη καυσίμου αερίου, να ενημερώσει την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στις διαδικασίες τελικής θεώρησης της άδειας της οικοδομής. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται πως για να μπορέσει μια οικοδομή να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί η εσωτερική εγκατάσταση που προβλέπεται στη θεωρημένη μελέτη. Στην εσωτερική εγκατάσταση περιλαμβάνονται τόσο οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα όσο και οι καπνοδόχοι και τα προβλεπόμενα ανοίγματα αερισμού. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από το σημείο όπου αποτυπώνονται οι μετρητές και καταλήγουν στα σημεία κατανάλωσης φυσικού αερίου. Κατά την αυτοψία που διενεργεί η εταιρεία αερίου θα πρέπει τα ανωτέρω να είναι κατασκευασμένα.

    Ο νόμος 3175 / 2003 προβλέπει ότι για την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου αρκεί η συναίνεση της πλειοψηφίας – δηλ. του μισού αριθμού και μιας πλέον (50 % + 1) των ψήφων- των συνιδιοκτητών στη γενική συνέλευση, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με την ίδια, ως άνω πλειοψηφία, λαμβάνεται η απόφαση και για την αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης όσων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυτή οι αποσυνδεόμενες ιδιοκτησίες δεν επιβαρύνονται με τις κοινόχρηστες δαπάνες της εγκατάστασης θέρμανσης με πετρέλαιο.

     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

     ΝΟΜΟΣ 2364 / 1995

     Δηλώνει πως η όδευση των σωληνώσεων φυσικού αερίου γίνεται μόνο από κοινόχρηστους και κοινόχρηστους χώρους. Για οικοδομές που ως προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας ήταν να έχει κατατεθεί μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης στην ΕΠΑ Αττικής τα κοινόχρηστα δίκτυα θα πρέπει να περνούν μόνο από κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους όπως η ανοιχτή πυλωτή, το κλιμακοστάσιο, οι κοινόχρηστοι διάδρομοι κ.ά. και όχι από χώρους χαρακτηρισμένης ιδιοκτησίας όπως αποθήκες, κλειστά γκαράζ, μπαλκόνια κ.ά. Από χώρους χαρακτηρισμένης ιδιοκτησίας επιτρέπεται να οδεύουν μόνο σωληνώσεις που εξυπηρετούν την ίδια ιδιοκτησία. Φυσικά ότι ισχύει για τις σωληνώσεις ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν την εσωτερική εγκατάσταση.

Σε οικοδομές που η μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής αδείας τους δεν κατατέθηκε στην ΕΠΑ Αττικής («υφιστάμενες» οικοδομές) επιτρέπεται να οδεύσουν σωληνώσεις της μιας ιδιοκτησίας από τους χώρους μιας άλλης αρκεί ο ιδιοκτήτης του χώρου από όπου περνούν οι σωληνώσεις να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της όδευσης και παροχής πρόσβασης σε άτομα που θα διενεργούν εργασίες για τις σωληνώσεις ή τον τακτικό έλεγχο.

Ο καταναλωτής φυσικού αερίου είναι υπεύθυνος για το δίκτυο μετά το μετρητή αερίου. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να επιτρέπει καμιά παρέμβαση στο δίκτυο και οφείλει να μεριμνεί για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου του δικτύου που περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, έλεγχο στεγανότητας – κάθε 4 χρόνια – από αδειούχο εγκαταστάτη δεύτερης (2ης) ειδικότητας, καθώς και έλεγχο καλής λειτουργίας των συσκευών. Για την καλή λειτουργία των συσκευών γίνεται έλεγχος από αδειούχο συντηρητή και θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή.