Η Πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (σύνδεσμος) με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το έτος 1923 αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με αριθμό 884/1923 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

hammer, books, law-719068.jpg

Μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1678/1972 και 835/1979 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και είναι καταχωρισμένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθ. 740 (Πολ. 434) επαγ. 323 και διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, το ν. 1712/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1746/1988 και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Στις 7 Απριλίου 2014 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το καταστατικό μας τροποποιήθηκε και ο Σύνδεσμος μας άλλαξε την επωνυμία του πλέον «Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης».

Για να δείτε το καταστατικό πατήστε πάνω στην εικόνα.