Γενική Εκλογική & Απολογιστική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Υ.Θ..

Ετήσια Εκλογική & Απολογιστική Γενική Συνέλευση, Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης, η οποία ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα έναρξης 18:00, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στον 4ο όροφο, και ποιο συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Παναγιώτης Παπαδόπουλος».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου εκλογικής & απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 13&6 του Καταστατικού.
2. Έγκριση εγγραφών – διαγραφών Μελών.
3. Διοικητικός Απολογισμός 01/01/2020 – 30/09/2021.
4. Οικονομικός Απολογισμός 01/01/2020 – 30/09/2021.
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021.
7. Ερωτήσεις / τοποθετήσεις μελών.
8. Έγκριση διοικητικού & οικονομικού απολογισμού 01/01/2020 – 30/09/2021, και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2021
9. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Η συμμετοχή όλων των μελών στην ετήσια γενική μας συνέλευση, είναι υποχρεωτική, η πορεία του συνδέσμου μας αφορά όλους και είναι κοινή για όλους. Όλοι μαζί σαν μια γροθιά πάμε τον σύνδεσμος μας και το επάγγελμα μας ένα βήμα μπροστά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ.Δ.Κ.E.

Σας ενημερώνουμε πως η παλιά υπεύθυνη δήλωση έχει καταργηθεί (βλ. παρακάτω Νομοθεσία), και για τις νέες Συνδέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα Μπλοκ υπεύθυνης δήλωσης που φέρουν αύξοντα αριθμό και είναι προσωπικά χρεωμένα στον καθένα. Το νέο αυτό μπλοκ μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία του Συνδέσμου μας.

Ν.4712/2020 , Άρθρο 34

1. «Η  παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π. Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α  τροποποιήθηκε και πλέον ορίζεται ότι «4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας»

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης(ΥΔΚΕ) ΣΕ  ΟΛΕΣ   ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, προκειμένου  να συνδέονται με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας  όλες οι εκτελεσθείσες  εγκαταστάσεις(θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης{βιολογικοί καθαρισμοί}, πυροσβεστικών συστημάτων, κλιματισμού, γεωθερμίας, ηλιοθερμίας, αεριών καυσίμων..) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και  στο Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α ΆΡΘΡΟ 2.  

Επισημάνσεις διαδικασίας και διαδρομής της ΥΔΚΕ ανά βήμα :

  1. H ΥΔΚΕ εκδίδεται από την κλαδική Ομοσπονδία και διανείμετε αποκλειστικά σε    συνδέσμους – σωματεία υδραυλικών σε όλη τη χώρα.
  2. Κάθε  έντυπο  ΥΔΚΕ,  εμπεριέχει μοναδικό αύξοντα αριθμό για λόγους διαφάνειας και δημόσιας ασφάλειας – προστασίας των  καταναλωτών.
  3. Το έντυπο ΥΔΚΕ,  με μοναδικό αύξοντα αριθμό   παρέχεται από τα σωματεία υδραυλικών όλης της χώρας σε φυσικά πρόσωπα αδειούχους υδραυλικούς.
  4. Η ΥΔΚΕ μετά την αποπεράτωση μιας  εγκατάστασης συμπληρώνεται, υπογράφεται και παραδίδεται στα κατά τόπους σωματεία που καλύπτουν τον κλάδο από τα φυσικά πρόσωπα αδειούχους αρχιτεχνίτες ή εργοδηγούς υδραυλικούς. Τα σωματεία καταχωρούν τις ΥΔΚΕ σύμφωνα και με τον μοναδικό αύξοντα αριθμό που αναφέρεται σε αυτές. 
  5. Η ΥΔΚΕ στη συνέχεια εισάγεται  στο φάκελο προς  κατάθεση  σε αρμόδια αρχή προκειμένου η εγκατάσταση να συνδεθεί με ασφάλεια με τα δίκτυα.

Οι Θερμοϋδραυλικές εργασίες και εργασίες αεριών καυσίμων ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα και δεν πρέπει από εδώ και εφεξής  να διανέμονται έντυπα ΥΔΚΕ χωρίς αύξοντα αριθμό. Ως εκ τούτων,  οι αδειούχοι υδραυλικοί πρέπει να απευθύνονται στο οικείο επαγγελματικό σωματείο τους για την προμήθεια εντύπων ΥΔΚΕ.

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασίας Αρχιτεχνίτη / Εργοδηγού Υδραυλικού

Σας ενημερώνουμε πως η παλιά Υπεύθυνη Δήλωση έχει καταργηθεί (βλ. παρακάτω Νομοθεσία), και πλέον για τις νέες Συνδέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ τα Μπλοκ Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.), που φέρουν αύξοντα αριθμό και είναι προσωπικά χρεωμένα στον καθένα.

      Το νέο αυτό μπλοκ μπορείτε να το προμηθευτείτε αποκλειστικά, από τα γραφεία του Συνδέσμου μας.

Ν. 4712/2020, Άρθρο 34.

       1.«Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 112/2012 Φ.Ε.Κ. 197Α  τροποποιήθηκε και πλέον ορίζεται ότι «4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας».

        Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, προκειμένου να συνδέονται με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, όλες οι εκτελεσθείσες εγκαταστάσεις (θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης {βιολογικοί καθαρισμοί}, πυροσβεστικών συστημάτων, κλιματισμού, γεωθερμίας, ηλιοθερμίας, αεριών καυσίμων) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στο Π.Δ. 112/2012 Φ.Ε.Κ. 197Α ΆΡΘΡΟ 2.  

Επισημάνσεις διαδικασίας και διαδρομής της Υ.Δ.Κ.Ε. ανά βήμα :

  1. Υ.Δ.Κ.Ε. εκδίδεται από την κλαδική Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος Ο.Β.Υ.Ε., και διανείμετε αποκλειστικά σε συνδέσμους – σωματεία υδραυλικών σε όλη τη χώρα.
  2. Κάθε έντυπο Υ.Δ.Κ.Ε., εμπεριέχει μοναδικό αύξοντα αριθμό για λόγους διαφάνειας – δημόσιας ασφάλειας και κυρίως προστασίας των καταναλωτών.
  3. Το έντυπο Υ.Δ.Κ.Ε., με μοναδικό αύξοντα αριθμό παρέχεται από τα σωματεία υδραυλικών όλης της χώρας σε φυσικά πρόσωπα αδειούχους υδραυλικούς.
  4. Η Υ.Δ.Κ.Ε. μετά την αποπεράτωση μιας εγκατάστασης συμπληρώνεται, υπογράφεται και παραδίδεται στα κατά τόπους σωματεία που καλύπτουν τον κλάδο από τα φυσικά πρόσωπα αδειούχους αρχιτεχνίτες ή εργοδηγούς υδραυλικούς. Τα σωματεία καταχωρούν τις Υ.Δ.Κ.Ε. σύμφωνα και με τον μοναδικό αύξοντα αριθμό που αναφέρεται σε αυτές.
  5. Η Υ.Δ.Κ.Ε.στη συνέχεια εισάγεται στο φάκελο προς κατάθεση σε αρμόδια αρχή προκειμένου η εγκατάσταση να συνδεθεί με ασφάλεια με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

       Οι Θερμοϋδραυλικές εργασίες και εργασίες αεριών καυσίμων ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα, και δεν πρέπει από εδώ και εφεξής, να διανέμονται έντυπα Υ.Δ.Κ.Ε. χωρίς αύξοντα αριθμό. Ο κάτοχος του εκάστοτε μπλοκ Υ.Δ.Κ.Ε., είναι ο ΜΟΝΟΣ υπεύθυνος για την ορθή και νόμιμη χρήση του, καθώς όπως ορίζει και το παραπάνω Φ.Ε.Κ., είναι ο αυτός ο οποίος παρέχει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται καθώς και ασφαλίζει το έργο του με Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης εφόσον υπάρχει ενεργό συμβόλαιο. 

      Ως εκ τούτων, οι αδειούχοι υδραυλικοί πρέπει να απευθύνονται, στο οικείο επαγγελματικό σωματείο τους για την προμήθεια εντύπων Υ.Δ.Κ.Ε..

Εμπιστεύομαι τους Αδειούχους με Πιστοποίηση!!!